જીવંત પ્રસારણ

 

02 / 12 / 2021

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:05:00 થી 06:35:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS18, પ્રવચન નં. 293, ગાથા 218,219, કળશ 149 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પ્રવચનસાર PS79, પ્રવચન નં. 075, ગાથા 83 વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી યોગસાર, પ્રવચન નં. 017, શ્લોક 46 થી 49 વાંચો