જીવંત પ્રસારણ

 

09 / 05 / 2021

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:30:00 થી 07:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો, તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
શ્રી સમવસરણ વિધાન પૂજા શ્રી સમવસરણ વિધાન પૂજા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:35:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS13, પ્રવચન નં. 051, ગાથા 29 થી 31, શ્લોક 25, 26 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી યોગસારજી , પ્રવચન નં. 007, શ્લોક 7,8 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
04:00:00 થી 04:15:00
0
0
0
0
0
0
જિનેન્દ્ર ભક્તિ જિનેન્દ્ર ભક્તિ પૂ. બહેનશ્રી દ્વારા વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV, પ્રવચન નં. 128, બોલ નં. 341,342 વાંચો
રાત્રે: -
09:15:00 થી 10:00:00
0
0
0
0
0
0
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ (રેકોર્ડેડ) સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ (રેકોર્ડેડ) વાંચો