જીવંત પ્રસારણ

 

05 / 10 / 2022

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
05:45:00 થી 06:20:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 516, 47શક્તિ 45 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નિયમસાર NSSP79, પ્રવચન નં. 084, શ્લોક 113,114 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમાધિતંત્ર SMT, પ્રવચન નં. 020, શ્લોક 12 થી 14 વાંચો