જીવંત પ્રસારણ

 

21 / 01 / 2018

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS 16 489 ગાથા 390 થી 404 કળશ 233થી 234 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નિયમસાર NSS 71 150 કળશ 221 થી 226 વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પદ્મનંદી પંચવિંશતિ 012 P P V 7 શ્લોક 13 થી 17 વાંચો