જીવંત પ્રસારણ

 

01 / 12 / 2022

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:00:00 થી 06:35:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS15, પ્રવચન નં. 037, ગાથા 11,12 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નિયમસાર NSSP79, પ્રવચન નં. 145, શ્લોક 209,210 વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમાધિતંત્ર SMT, પ્રવચન નં. 085, શ્લોક 73 વાંચો