જીવંત પ્રસારણ

 

21-04-2021

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:05:00 થી 06:35:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS18, પ્રવચન નં. 145, ગાથા 85 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસારકલશટીકા SKT5, પ્રવચન નં. 267, શ્લોક 251 To 252 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV, પ્રવચન નં. 046, બોલ નં. 126 To 127 વાંચો