જીવંત પ્રસારણ

 

20 / 08 / 2022

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
05:45:00 થી 06:20:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS15, પ્રવચન નં. 531, કળશ 258,259 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નિયમસાર NSSP79, પ્રવચન નં. 040, ગાથા 41 વાંચો
રાત્રે: -
08:00:00 થી 09:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ PP65-66, પ્રવચન નં. 186, અધિકાર -2, ગાથા 170 વાંચો