જીવંત પ્રસારણ

 

watch live videos android phone (find "kanjiswami")
watch live videos iPhone, iPad (find "kanjiswami")

Live streaming video by kanjiswami.org -->
સમય
પ્રાત: -
07:45 થી 08:45
શ્રી તીર્થમંડલ વિધાનપૂજા PDF વાંચો
પ્રાત: -
10:30 થી
પૂ. બહેનશ્રીની જન્મ વધાઇ
મધ્યાહ્ન -
04:00 થી 04:30
શ્રી જિનેન્દ્ર ભક્તિ