જીવંત પ્રસારણ

 

watch live videos android phone (find "kanjiswami")
watch live videos iPhone, iPad (find "kanjiswami")

Live streaming video by kanjiswami.org
સમય
પ્રાત: -
07:30 થી 08:45
શ્રી જંબુદ્વીપ વિધાન પૂજા PDF વાંચો
મધ્યાહ્ન -
04:00 થી 04:45
શ્રી જિનેન્દ્ર ભક્તિ
રાત્રે -
08:45 થી 10:00
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ