જીવંત પ્રસારણ

 

24 / 09 / 2018

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS17 016 ગાથા 2 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીપ્રવચનસાર PS68 139 ગાથા 172 બોલ 6 . 7 વાંચો
રાત્રે: -
07:45:00 થી 08:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત BV78 163 બોલ નં. 401 થી 403 વાંચો