ઉત્તમ ક્ષમાવણીપર્વ

ઉત્તમ ક્ષમાવણીપર્વઃ= ભદરવાવદ ૧ , ગુરૂવાર, તા. ૦૭-૦૯-૨૦૧૭ના દિવસે ક્ષમાવણીપર્વ ક્ષમાવણીપૂજા, સાંવત્સરિક આલોચના તથા ભક્તિપુર્વક ઊજવવામાં આવશે.

News