કાર્તિકી-નંદીશ્વર-અષ્ટાન્હિકા

કાર્તિકી-નંદિશ્વર-અષ્ટાહ્નિકા : કારતક સુદ ૮, શનિવાર, તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૭ થી કારતક સુદ ૧૫, શનિવાર, તા. ૪-૧૧-૨૦૧૭ - આઠ દિવસ સુધી ' પંચમેરૂ-નંદીશ્વર પૂજનવિધાન' તથા અધ્યાત્મતત્વજ્ઞાનોપાસનાપૂર્વક આનંદોલ્લાસપૂર્વક ઊજવવામાં આવશે.

News