પરમાગમમંદિર-પ્રતિષ્ઠાતિથિ

પરમાગમમંદિર-પ્રતિષ્ઠાતિથિ

ફાગણ સુદ ૧૩, શુક્રવાર, તા.૧૦-૦૩-૨૦૧૭ ના દિવસે શ્રી પરમાગમમંદિરનો ૪૪ મો વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠાદિન શ્રી મહાવીર-કુંદકુંદ દિ. જૈન પરમાગમમંદિરમાં પૂજાભક્તિના વિશેષ સમારોહપૂર્વક ઊજવવામાં આવશે.

News