શ્રી પંચમેરુ-નંદીશ્વરજિનાલય વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠોત્સવ

શ્રી પંચમેરુ-નંદીશ્વરજિનાલય વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠોત્સવ

શ્રી પંચમેરુ-નંદીશ્વર જિનાલયનો ૩૩મો વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠોત્સવ ફાગણ સુદ ૨, મંગળવાર તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૭ થી ફાગણ સુદ ૭, શનિવાર તા.૦૪-૦૩-૨૦૧૭ સુધી આનંદોલ્લાસસહ શ્રી પંચ પરમેષ્ઠી વિધાન તથા પૂજા ભક્તિ પૂર્વક ઊજવવામાં આવશે.

News