સુપ્રભાત દિન

સુપ્રભાત દિનઃ કારતક સુદ એકમ-નૂતન વર્ષારંભનો 'સુપ્રભાતદિન' તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૭, શુક્રવારના દિવસે સુપ્રભાતસ્તોત્ર, પૂજાભક્તિ, તથા ગુરુદેવશ્રીના સુપ્રભાત-પ્રવચન આદિ વિશેષ સમારોહપૂર્વક ઊજવવામાં આવશે.

News