શ્રી બાહુબલી આગમન


સુચના :- આ પેજને સારી રીતે જોવા માટે Mozilla Firefox નો ઉપયોગ કરવો.

 

તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૦ ના રોજ બેંગલોર થી સુવર્ણપુરી (સોનગઢ) માં બીરાજમાન થવાવાળા શ્રી બાહુબલી મુનિવર ના ૪૧ ફૂટ ઉંચા જિનબિંબ નો અતિઉત્સાહ તેમજ ભક્તિ ઉલ્લાસ પુર્વક સોનગઢ તરફ પ્રસ્થાનનો મંગળ કાર્યક્રમ થયો તેનો વિસ્ત્રુત અહેવાલ હવે પછી આપવામાં આવશે.

Image