જીવંત પ્રસારણ

 

23 / 10 / 2020

Online Streaming Services
સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:00:00 થી 06:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો, વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS19 510, 47શક્તિ 38, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર કલશટીકા SKT5 99, શ્લોક 102 થી 104, વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી અષ્ટપ્રાભૃત APT 164, ગાથા 28 થી 32, વાંચો