જીવંત પ્રસારણ

 

19 / 01 /

Online Streaming Services
સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:15:00 થી 06:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો, વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS18, પ્રવચન નં. 063, ગાથા 20 થી 22, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસારકલશટીકા Skt5, પ્રવચન નં. 188, શ્લોક 178, વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીઅષ્ટપ્રાભૃત Apt( 1973-74 ), પ્રવચન નં. 129, મોક્ષપ્રાભૃત ગાથા 20 થી 22, વાંચો