જીવંત પ્રસારણ

 

28 / 06 / 2022

Online Streaming Services
સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
05:30:00 થી 06:05:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો તત્વ ચર્ચા વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS18, પ્રવચન નં. 515, ગાથા 408 થી 410 વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:15:00 થી 04:15:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પ્રવચનસાર PS79, પ્રવચન નં. 267, પરિશિષ્ટ- નય 34 થી 39 વાંચો
રાત્રે: -
08:00:00 થી 09:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ PP76, પ્રવચન નં. 171, અધિકાર -2, ગાથા 103,104 વાંચો