No.
Subject Min-Sec Type
 
1 મગલાચરણ, પૂ. ગુરુદૅવશ્રી તથા પૂ. બહેનશ્રીનુ માગલિક 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
2 જિનજીની વાણી તથા શ્રી અષ્ટ્પ્રાભૄત પરિચય 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
3 શીર્ષક ગીત 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
4 દર્શનપ્રાભ્રુત ગાથા ૧ થી ૩૬ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
5 સુત્રપ્રાભ્રુત ;ગાથા૧ થી ૨૭ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
6 ચારિત્રપ્રાભ્રુત ગાથા ૧ થી ૨૩ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
7 ચારિત્રપ્રાભ્રુત ;ગાથા ૨૪ થી ૪૫ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
8 બોધપ્રાભ્રુત ;ગાથા ૧ થી ૩૧ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
9 બોધપ્રાભ્રુત ;ગાથા ૩૨ થી ૬૨ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
10 ભાવપ્રાભ્રુત ;ગાથા ૧ થી ૩૩ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist