No.
Subject Min-Sec Type
 
1 SS241 ગાથા ૧૫૪ 00-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
2 મંગલાચરણ, પુજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પુજ્ય બહેનશ્રી નું માંગલિક 04-21 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
3 ભક્તિ (ઉમરાળા ધામમાં) પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો જીવન પરિચય 25-31 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
4 ભક્તિ (સુંદર સ્વર્ણપુરીમાં..) 07-25 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
5 વચનામ્રુત બોલ નં. ૧ થી ૨૮ 31-37 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
6 ભક્તિ (જયાં જોઉં ત્યાં નજર પડતા..) 03-38 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
7 વચનામ્રુત બોલ નં. ૨૯ થી ૫૦ 32-33 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
8 ભક્તિ (આજે ગુરુજી મારા પોન્નુર પધાર્યા.) તથા વચનામ્રુત બોલ નં.૫૧ થી ૮૦ 35-44 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
9 સદગુરુદેવ સ્તુતિ (સંસાર સાગર તારવા..) 06-11 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
10 વચનામ્રુત બોલ નં. ૮૧ થી ૧૧૩ 31-34 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist