No.
Subject Min-Sec Type
 
1 મંગલાચરણ, પુ. ગુરુદેવશ્રી તથા પુ. બહેનશ્રીનું માંગલિક 05-18 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
2 ભક્તિ (સખી દેખ્યું કૌતુક આજ) 03-43 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
3 પુજ્ય બહેનશ્રીનો જીવન પરિચય 29-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
4 ભક્તિ (આવો પધારો ભાવીના જિનરાજ જી રે.. ) 10-23 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
5 વચનામ્રુત બોલ નં. ૧ થી ૫૦ 27-10 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
6 ભક્તિ (વિદેહવાસી કહાનગુરુ..) 09-32 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
7 વચનામ્રુત બોલ નં. ૫૧ થી ૧૦૦ 25-20 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
8 ભક્તિ (આજ મંગળ મંદિર દ્વાર ખુલ્યા..) 07-00 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
9 વચનામ્રુત બોલ નં. ૧૦૧ થી ૧૬૫ 28-19 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist
10 ભક્તિ (જન્મ વધાઇના રે..) 04-28 MP3 - Play
- Download
- Add To Favorite
- Add To Watchlist
- Add To Playlist