innerbanner

પુજ્ય બહેનશ્રીની અમ્રુતવાણી

No. Subject Play Download
1 પુજય ગુરુદેવશ્રી તથા પુજ્ય બહેનશ્રીનું માંગલિક FLV FLV (10.14 MB)
2 ટાઇટલ FLV FLV (5.03 MB)
3 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ૯૫મી જન્મજયંતી પ્રસંગે આપવા ક્રુપા કરશો. FLV FLV (Unknown)
4 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સ્વાનુભૂતિનું ખુબ જ માહાત્મ્ય બતાવ્યું છે FLV FLV (Unknown)
5 આવું સમજાય છતાં કામ ન થાય તેમાં તત્ત્વ-રૂચિની ખામી કે વૈરાગ્યની ખામી? FLV FLV (Unknown)
6 આત્મામાં જ સંતોષ થાય તેવી પ્રતીતિ જીવને કેવી રીતે થાય? FLV FLV (Unknown)
7 જેમ ઉપાદાન માટે નિમિત્ત અકિચિત્કર છે તેમ સામાન્ય પણ વિશેષ માટે અકિચિત્કર છે? FLV FLV (Unknown)
8 'હું જ્ઞાયક છું', 'હું જ્ઞાયક છું'.. એમ નક્કી કરીએ છીએ, FLV FLV (Unknown)
9 આગમ વ્યવહાર અને અધ્યાત્મ વ્યવહારમાં શું તફાવત છે? FLV FLV (Unknown)
10 દ્રવ્ય સામાન્યને પ્રસિદ્ધ કરનાર દ્રવ્ય વિશેષ છે, FLV FLV (Unknown)
11 સામાન્ય તરફ લઇ જવા માટે આટલો તો વ્યવહાર રાખીએ? FLV FLV (Unknown)
12 સમયસાર કળશ ૧૩૬માં આવે છે કે "સમ્યગ્દ્રષ્ટિને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય FLV FLV (Unknown)
13 પુજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેનની ૭૨મી જન્મજયંતી FLV FLV (Unknown)
14 સમયસારના ત્રીજા સ્લોક્માં ભગવાન અમ્રુતચંદ્રાચાર્યદેવે કહ્યું છે કે આ સમયસારશાસ્ત્રની ટીકાથી મારી પરમ FLV FLV (Unknown)
15 સાધકને અંતરમાં આલંબંનભુત તત્વ શું છે? શું જેનું અનુભવન હોય તેનું જ વેદન હોય છે? FLV FLV (Unknown)
16 આપ અને પુજ્ય ગુરુદેવશ્રી વારંવાર કહો છે કે કરવાનું તો મારે જ છે... FLV FLV (Unknown)
17 સમયસાર ગાથા ૨૦૬માં આવે છે કે એટલો જ સત્ય (પરમાર્થસ્વરૂપ) આત્મા છે જેટલું આ જ્ઞાન છે. FLV FLV (Unknown)
18 જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં એવો તો શો તફાવત છે કે જ્ઞાનીના બધા ભાવો વેપાર, લડાઇ વગેરે કર્વા છતાં પણ જ્ઞાનમય કહેવાય છે FLV FLV (Unknown)
19 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ જે સમ્યગ્દર્શનનો ખુબ ખુબ મહિમા ગાયો છે તે સમ્ય્ગ્દર્શનનું સ્વરૂપ FLV FLV (Unknown)
20 પ્રવચનસાર ગાથા ૩૯/૪૭માં 'પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો મહિમા' ને 'જ્ઞાયિક જ્ઞાનનો મહિમા' ગાયો છે FLV FLV (Unknown)
21 સમયસાર આસ્ત્રવ અધિકારના કળશ નં. ૧૨૨માં કહ્યું છે...''ત્જે શુદ્ધ-નય બંધ છે અને શુદ્ધનય ગ્રહણથી મોક્ષ છે'' FLV FLV (Unknown)
22 સમયસાર કલશ નં. ૧૦૪માં આવે છે.. "સર્વ કર્મોનો નિષેધ કરવામાં આવતાં નિષ્કર્મ અવસ્થાવાળા મુનિઓ FLV FLV (Unknown)
23 (સમયસાર કળશ ૧૪૪) માં આવે છે કે હું અચિંત્ય શક્તિવાળો સ્વભાવ (સ્વયમેવ દેવ) છું FLV FLV (Unknown)
24 "રુચિકા પોષળ ઓર તત્વકા ઘૂટળ" FLV FLV (Unknown)
25 આપકે શરણમેં આયે હૈ તો પુરુષાર્થકી કમી ભી દુર હો FLV FLV (Unknown)
26 સમ્યગદર્શનકે પહલે આત્નપ્રાપિત્કી તલબ કૈસી હોતી હૈ? FLV FLV (Unknown)
27 અજ્ઞાની પાસે સ્વરૂપ સાધવા માટે વર્તમાનમાં કોઇ સાધન છે? FLV FLV (Unknown)
28 જ્ઞાન સ્વ-પરપ્રકાશક હૈ તો સમ્યગ્દર્શન પાનેકે પહલે FLV FLV (Unknown)
29 સમયસાર કલશ ૨૫૧માં આવે છે..અજ્ઞાનીને જ્ઞેયાકારો નથી જોઇતા FLV FLV (Unknown)
30 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રી નિશ્વયનયને સદા મુખ્ય ફરમાવતા હતા અને આગમમાં ક્યારેક નિશ્વયને મુખ્ય અને ક્યારેક વ્યવહારને મુખ્ય દર્શાવે છે. FLV FLV (Unknown)
31 દ્રષ્ટિમાં આત્મા રહે એટલે શું? આખો દિવસ ત્યાં જ ઉપયોગ રહે? FLV FLV (Unknown)
32 આવું (નિશ્ચય અને વ્યવહારનું યથાર્થ સ્વરૂપ) સમજવાથી આત્માની તીખી રૂચિ કઇ રીતે થાય? FLV FLV (Unknown)
33 (નિશ્ચય અને વ્યવહારનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણતાં) આમાં સથે સથે ઉપકારી સત્પુરૂષનો મહિમા આવી જાય છે? FLV FLV (Unknown)
34 આગમમાં ઠેર ઠેર સમ્યગ્દર્શનના લક્ષણ તરીકે સાત તત્વના યથાર્થ શ્રદ્ધાનને જ મહત્વ આપ્યું છે FLV FLV (Unknown)
35 જ્ઞાનીની દશા..જ્ઞાનીના સહજ પુરુષાર્થ વિષે પુજ્ય બહેનશ્રીના સહજ ઉદગાર FLV FLV (Unknown)
36 જેમ જ્ઞાન અને ચારિત્ર કહેતા કોંઇ તેનો આછો પાતળો ભાવ પકડાય છે FLV FLV (Unknown)
37 જ્ઞાનીને સમ્યગ્દર્શનમાં અંતરંઅ નિમિત્ત કહેવાય છે તેમાં શો આશય છે? FLV FLV (Unknown)
38 ભેદજ્ઞાન જે થાય છે તે સામાન્ય રાગ પરિણિતિથી થાય છે? FLV FLV (Unknown)
39 જ્ઞાયકધારાની શરૂઆત છે તે પ્રયત્નપુર્વકના વિકલ્પથી જ થાય છે? FLV FLV (Unknown)
40 ભેદજ્ઞાન ત્યાં સુધી ભાવવું કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન જ્ઞાનમાં સ્થિત ન થાય' FLV FLV (Unknown)
41 રાગાદિ ભાવો હોવા છતાં તે વખતે આત્મા શુદ્ધ કેમ હોઇ શકે? અને રાગ અને આત્માની ભિન્નતા કઇ રીતે સમજી શકાય? FLV FLV (Unknown)
42 સમ્યગ્દ્રષ્ટિને નિરંતર જ્ઞાનચેતના હોય છે, જેથી તેના બધા પરિણામ જ્ઞાનમય હોય છે FLV FLV (Unknown)
43 નિત્ય-અનિત્ય, સત્-અસત્ વગેરે વિરુદ્ધ ધર્મો એક સાથે કેવી રીતે રહે છે? FLV FLV (Unknown)
44 નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ વખતે જ્ઞાનગુણ પરિણમન તો કરતો હોય છે તો તે સમયે આત્માના બંધારણમાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય FLV FLV (Unknown)
45 સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જીવને જ્ઞાયકનો દોર હાથમાં આવી ગયા બાદ ઉપયોગ બહારમાં જાય તો સમ્યગ્દર્શનને કાઇં હાનિ થાય છે? FLV FLV (Unknown)
46 છ દ્રવ્ય, પંચાસ્તિકાય, નવ તત્વ, હેય-જ્ઞેય-ઉપાદેવ, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય વગેરે FLV FLV (Unknown)
47 દ્રષ્ટિ ત્રિકાળી દ્રવ્ય સિવાય કોઇને સ્વીકારતી નથી, FLV FLV (Unknown)
48 સમ્યગ્દર્શનમાં જે રીતે ભેદજ્ઞાનની ધારા વર્તે છે શું તે જ માર્ગે કેવળજ્ઞાન થાય છે? FLV FLV (Unknown)
49 વચનામ્રુતમાં ફરમાવે છે કે "શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરીને પર્યાયની અશુદ્ધતાને ખ્યાલમાં રાખીને પુરુષાર્થ કર." FLV FLV (Unknown)
50 જીવનું જ્ઞાન લક્ષળ જાણ્વાથી લક્ષ્ય એવો આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય છે FLV FLV (Unknown)
51 જીવને નિરંતર સાક્ષીભાવે વર્તમાનમાં પરના અક્તાર્પણાનો સિદ્ધાંત જ મુખ્યપણે કાન કરે છે FLV FLV (Unknown)
52 "અંજનચોરે શેઠના વચનને પ્રમાણ માની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી'' FLV FLV (Unknown)
53 એકવાર અનુભુતિ પ્રાપ્ત થયા પછી શું જીવ ધારે ત્યારે નિર્વિકલ્પ થઇ શકે ખરો? FLV FLV (Unknown)
54 પરમાત્મ તત્વ વિષે ધ્યાનાવલીઓ હોવાનું શુદ્ધનય કહેતો નથી તેનો શો અર્થ છે? FLV FLV (Unknown)
55 સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાન શરૂઆતથી સાથે સાથે ચાલે છે કે એમાં કોઇ ક્રમ છે? FLV FLV (Unknown)
56 સન્યક્શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન બન્ને સાથે સાથે છે તે તો બરાબર છે, FLV FLV (Unknown)
57 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો ઉપદેશ જિજ્ઞાસા અને ભાવનાથી સાંભળ્યો કે "હું એક જ્ઞાયક છું પણ શરીર હું નથી"પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો ઉપદેશ જિજ્ઞાસા અને ભાવનાથી સાંભળ્યો કે "હું એક જ્ઞાયક છું પણ શરીર હું નથી" FLV FLV (Unknown)
58 આ કાળમાં જીવો અંતિ સ્થુળ બુદ્ધિવાળા છે, આથી તેઓ કઇ રીતે રાગ અને આત્માનું ભેદજ્ઞાન કરી શકે? FLV FLV (Unknown)
59 બંધ મોક્ષનું કારણ અને બંધ મોક્ષના પરિણામથી સમ્યગદર્શનનો વિષયભૂત આત્મા શુન્ય છે, FLV FLV (Unknown)
60 પર્યાયને અંતરમાં વાળવી અને ગુણગુણીના ભેદને તિરોધાન કરવાનો જે ઉપદેશ છે. FLV FLV (Unknown)
61 શુદ્ધનયનો વિષય અંશરૂપ હોવા છતાં તે પરિપૂર્ણ છેં FLV FLV (Unknown)
62 જ્ઞાની પુરૂષો, અવિરત સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જીવો આખો દિવસ શું કરતા હશે? તેઓને પરમાં કાંઇ કરવાનુ રહ્યું નથી FLV FLV (Unknown)
63 અનુભૂતિની શોભા વધારે ચી કે આત્મદ્રવ્યની શોભા વધારે છે? FLV FLV (Unknown)
64 આત્મા પરમાત્માસ્વરૂપ-સિદ્ધસ્વરૂપ છે એમ પુજ્ય ગુરુદેવશ્રી ફરમાવતા હતા FLV FLV (Unknown)
65 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામ્રુતમાં આવે છે કે "હું જ પરમાત્મા છું" એમ નક્કી કર, નિર્ણય કર, અનુભવ કર, તેમા શું કહેવા માગે છે? FLV FLV (Unknown)
66 આ જગતમાં વસ્તુ છે તે પોતાના સ્વભાવમાત્ર છે. આત્મા જ્ઞાનનો કર્તા અને વિભાવદશામાં અજ્ઞાન-રાગ-દ્વેષનો કર્તા છે, FLV FLV (Unknown)
67 આત્મા અચિંત્ય શકિતવાળો સ્વયં દેવ છે. જે ક્ષણે જાગે તે ક્ષણે આનંદસ્વરૂપ જાગ્તી જ્યોતિ અનુભવમાં આવે FLV FLV (Unknown)
68 દરેક જીવ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. પણ અમારી પાસે વર્તમાનમાં તો નતિ-શ્રુતજ્ઞાન પ્રગટપણે છે તો અમે પરમાત્મસ્વરૂપ છીએ FLV FLV (Unknown)
69 આશ્રયભૂત તત્વનું અવલંબન લેતાં સમ્યગ્દર્શનથી માંડિને કેવળજ્ઞાન સુધીની પર્યાયો પ્રગટ થાય છે. FLV FLV (Unknown)
70 જ્ઞાન અને રાગને લક્ષણ ભેદે સર્વથા જુદા પાડો તો જ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી શુદ્ધ જીવ લક્ષમાં આવી શકે FLV FLV (Unknown)
71 રાગ અને જ્ઞાન જુદા છે એટલું જાણે તો તે પૂર્તું થઇ રહે કે દ્રવ્ય અને જ્ઞાન પર્યાય તેનું ભેદજ્ઞાન પણ કરવું પડે? FLV FLV (Unknown)
72 સમ્યગ્દર્શન-ચારિત્ર-સર્વજ્ઞદેવ-ત્રિકાળી સ્વભાવ આ ચાર વિષે... FLV FLV (Unknown)
73 સમ્યગ્દર્શન ધર્મનું મુળ છે કે ચારિત્ર ખરેખર ધર્મ છે? FLV FLV (Unknown)
74 જીવને સુખ જોઇએ છે, તો ચૈતન્યની મુળ ૠદ્ધિ સુખ છે કે જ્ઞાન છે? FLV FLV (Unknown)
75 સમ્યગજ્ઞાનીને નિરંતર જ્ઞાનધારા હોય છે. ઉપયોગ બહાર્માં ગોય ત્યારે પણ ભેદજ્ઞાનની ધારા ચાલુ છે` FLV FLV (Unknown)
76 અનંતકાળથી જે સમ્યગ્દર્શન પામ્યા નહિ, તે પામવા માટે તો અત્યારે પુરુષાર્થ કયાંથી કાઢવો? FLV FLV (Unknown)
77 શુદ્ધાત્માનું અવલંબન અભિપ્રાયમાં થાય છે? જ્ઞાનમાં રહે છે? કે ધ્યાન કાળે થાય છે? FLV FLV (Unknown)
78 એક્વાર અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થયા પછી નય, નિક્ષેપ, પ્રમાણની કાંઇ જરૂર ખરી? FLV FLV (Unknown)
79 શ્રીમદજીએ કહ્યું છે કે "સત્સંગ વિના ધ્યાન તરંગરૂપ થઇ જાય છે" FLV FLV (Unknown)
80 આજનો દિવસ મહામંગળ છે, આજે આપે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપી ભગવાન આત્માના સાક્ષાત્ દર્શન કર્યા, FLV FLV (Unknown)
81 વચનામ્રુતમાં આવે છે કે જ્ઞાનીને દેષ્ટિ સાથે વર્તતું જ્ઞાન બધો વિવેક કરે છે. FLV FLV (Unknown)
82 મુમુક્ષુનું હદય ભીજાયેલું હોય છે, તે વિષે કહેશો. FLV FLV (Unknown)
83 'વચનામ્રુત વીત્રાગના પરમ શાંતરસ નૂળ, ઓષધ જે ભવરોગના કાયરને પ્રતિકૂળ' FLV FLV (Unknown)
84 મુનિ, મુનિપણાની મર્યાદા ઓળંગીને વિશેષ બહાર જતા નથી. FLV FLV (Unknown)
85 નિયમસાર કળશ ૭૨ માં આવે છે કે મુનિરાજ સમ્યગ્દ્રષ્ટિને વંદન કરે છે FLV FLV (Unknown)
86 જ્ઞાનીને ઉપયોગ બહાર હોય અને દ્રષ્ટિ અંતરમાં ટ્કી રહે છે, તો એક સાથે બે કેવી રીતે હોય છે? FLV FLV (Unknown)
87 રાગાદિથી ભિન્ન ચિદાનંદ સ્વભાવનું ભાન અને અનુભવ થયો તેનિ ધર્મોને ખભર પડે કે નહીં FLV FLV (Unknown)
88 ઉપયોગ એક સમયનો હોય છે, ઉપયોગ એક સમયમાં એકને જાણે તો દ્રવ્યને જાણે તે સમયે પર્યાયને કેવી રીતે જાણે? FLV FLV (Unknown)
89 દ્રવ્યમાં પર્યાય નથી તો પછી પર્યાયને કેમ ગૌણ કરવામાં આવે છે? FLV FLV (Unknown)
90 સમ્યકત્વસન્મુખ જીવને કેવા પ્રકારનું તત્વ ચિંતવન હોય છે? અને દેવ ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યે કેવી ભક્તિ હોય છે? FLV FLV (Unknown)
91 ધર્મીને જ્યારે સ્વમાં ઉપયોગ હોય ત્યારે ધર્મ હોય. પણ જ્યારે ઉપયોગ પરમાં હોય ત્યારે ધર્મ હોય કે નહી? FLV FLV (Unknown)
92 (જ્ઞાનીને) પરિણતિમાં આનંદનું વેદન આવતું હશે? FLV FLV (Unknown)
93 સ્વાનુભુતિ થતાં જીવને કેવો સાક્ષાત્કાર થાય? આવી સ્વાનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવા જીવે શું કરવું? FLV FLV (Unknown)
94 આત્માનુભૂતિનું વર્ણન વચનમાં આવી શકે તેવું નથી છતાં પ્ણ સાક્ષાત્કાર વિશે થોડો ઘણો પ્રસાદ આપશો? FLV FLV (Unknown)
95 "કોઇપણ કાર્યમાં બહુ સોચ કર્વા યોગ્ય નથી" FLV FLV (Unknown)
96 "દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કર અને અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કર તેવા જ્ઞાની પૂરૂષ..." FLV FLV (Unknown)
97 સનાતન ધર્મ એટલે શું? FLV FLV (Unknown)
98 સાચું સુખ શામાં છે? FLV FLV (Unknown)
99 (પ્રશ્નનો સારાંશ) જ્ઞાનીની કથન પદ્ધતિની વિવિક્ષા વિષે.. FLV FLV (Unknown)
100 પ્રુથક્ત્વ તથા અન્યત્વમાં શો તફાવત છે? FLV FLV (Unknown)
101 જ્ઞાની ભક્તિમાં જોડાય ત્યારે સનભાવ હોય? FLV FLV (Unknown)
102 એકધારો પ્રયાસ કરે તો પ્રાપ્ત થાય જ.. FLV FLV (Unknown)
103 જ્ઞાનમાં જે (સ્વ-પર) જાણવાનો પ્રકાર છે તેનો નિષેધ સરવામાં આવે તો એમાં લાભ શો થાય? નુકશાન શું? થાય? FLV FLV (Unknown)
104 નિર્વિકલ્પ વખતે, પુરૂષાર્થગુણની પ્રધાનતાથી પુર્ણપણે જાણે કે અધુરારૂપે જાણે? FLV FLV (Unknown)
105 જ્ઞાનનાં પડખા તો ખ્યાલમાં આવે છે પણ દ્રષ્ટિ શું ચે તે ખ્યાલમાં આવતું નથી? FLV FLV (Unknown)
106 પુજ્ય બહેનશ્રીની સહજ વાણી (પ્રતિજ્ઞા વિષે..) FLV FLV (Unknown)
107 અનુભવ પહેલાં સવિકલ્પ નિર્ણયનું સાચું સ્વરૂપ શું છે? FLV FLV (Unknown)
108 રુચિ કેમ પલટાય? FLV FLV (Unknown)
109 અનુભવ પહેલા યથાર્થ નિર્ણય આવવો જોઇએ? FLV FLV (Unknown)
110 જ્ઞાનનય અને ક્રિયાનયની મૈત્રીનું સ્વરૂપ શું છે? FLV FLV (Unknown)
111 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં પરિવર્તન વિષે. FLV FLV (Unknown)
112 'જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરષાર્થ'...પરની પર્યાયને ફેરવી શકાય નહી, FLV FLV (Unknown)
113 જ્ઞાતાધારા પ્રગટ કરવા માટે શું કરવું? FLV FLV (Unknown)
114 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં.૧૭માં આવે છેઃ 'અનંત ગુણસ્વરૂપ આત્મા,તેના એકરૂપ સ્વરૂપ દેષ્ટિમાં લઇ તેને એકને જ ધ્યેય બનાવી FLV FLV (Unknown)
115 જ્ઞાયકને દેષ્ટિનો વિષય બનાવ્યા પછી જે બાહ્ય પદાર્થો,નૈમિતિક પદાર્થો કે નૈમિતિકભાવો થયા કરે છે FLV FLV (Unknown)
116 તેનાથી (વિભાવથી) છુટકારો જ્ઞાનીના વચનોથી થાય કે પોતાને કરવો પડે? FLV FLV (Unknown)
117 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં ટેપ પ્રવચનો વિષે.. FLV FLV (Unknown)
118 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીને સાંભળ્યા ન હોય તો ટેપ સાંભળવાથી કોઇને સન્યગ્દર્શન થઇ શકે FLV FLV (Unknown)
119 શ્રીમદજી અને ગુરુદેવશ્રીને નિસર્ગજ કે અધિગમજ સમ્યગ્દર્શન હતું? FLV FLV (Unknown)
120 આ બધાની (દ્રવ્ય-પર્યાય) ભિન્નતા કાર્ય (ભાવ) અપેક્ષાએ છે કે ક્ષેત્ર સંબંધી.. FLV FLV (Unknown)
121 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં ૭માં આવે છે કે. 'આખા સિદ્ધાંતનો સારમાં સાર તો બહિર્મુખતા છોડી અંતર્મુખ થવું તે છે.' FLV FLV (Unknown)
122 વૈરાગ્ય સંબોધન FLV FLV (Unknown)
123 દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યે રૂચિ લાવવા શું શું કરવું જોઇએ? તથા 'માંગલિક' FLV FLV (Unknown)
124 જ્ઞાનગુણ સવિકલ્પ છે અને બાકી બધા ગુણો નિર્વિકલ્પ છે, તો કેવળજ્ઞાન સવિકલ્પ કહેવાય કે કેમ? FLV FLV (Unknown)
125 પ્રવચનસારમાં આવે છે..શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાં છતાં ઘણા જીવોને રુચિ વહેલી થાય છે FLV FLV (Unknown)
126 ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત(બોલ નં.૨૫૦)માં આવે છે કે "કપડાં વિના દાગીના શોભતા નથી.. FLV FLV (Unknown)
127 "આત્મા સૌથી અત્યંત પ્રત્યક્ષ છે, એવો પરન પુરૂષે કરેલો નિશ્ચય પણ અત્યંત પ્રત્યક્ષ છે. FLV FLV (Unknown)
128 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત માં આવેવ છે કે "રાગના વિકલ્પથી ખંડિત થતો હતો FLV FLV (Unknown)
129 અંતરના અભ્યાસ વિષે.. FLV FLV (Unknown)
130 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત(બોલ નં.૫૩)માં આવે છે કે 'જેને કેવળજ્ઞાનીનો વિશ્વાસ થાય FLV FLV (Unknown)
131 મુનિરાજો જે જંગલમાં બેઠા છે-બધું છોડિને બેઠા છે તેમને આ શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન ન થાય FLV FLV (Unknown)
132 જાતિસ્મરણ વિષે.. FLV FLV (Unknown)
133 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સ્વઘરમાં જવાનું બહુ કહ્યું છે, પણ તે તરફ એક મિનિટ પણ ઉપયોગ જાય FLV FLV (Unknown)
134 "ગંભીર તારી વાણીમાં... જે હદય તારું જાણતા,તે ભાવ તારો ખેંચતા" તે સંબંધી.. FLV FLV (Unknown)
135 આત્મામાં કેવળજ્ઞાન સત્તારૂપે છે અને આત્મામાં કેવળજ્ઞાન શક્તિરૂપે છે. FLV FLV (Unknown)
136 શ્રીમદજીમાં આવે છે કે "ચોથા ગુણસ્થાન પહેલા ઉપદેશપણું હોવુ ન જોઇએ" FLV FLV (Unknown)
137 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત (બોલ નં ૭૬) માં આવે છે કે 'જ્ઞાનીનું આંતરિક જીવન સમજવા અંતરની પાત્રતા જોઇએ;' FLV FLV (Unknown)
138 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત (બોલ નં ૫૩) માં આવે છે "પુરુષાર્થ હીન થઇને દ્રવ્યાનુયોગની વાતો કરે છે FLV FLV (Unknown)
139 (આત્મા) સ્વભાવે શુદ્ધ છે અને રાગ યોગ્યતા પ્રમાણે થયા કરે છે? FLV FLV (Unknown)
140 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ ૪૧ માં આવે છે કે "સમયસાર આગમોનું પણ આગમ છે.." FLV FLV (Unknown)
141 છ માસ સુધી મંદ પુરૂષાર્થ સતત ચાલુ રહે તેને સન્યગ્દર્શન થાય,આ ભૂમિકા ક્યા પ્રકારની કહેવાય?' FLV FLV (Unknown)
142 છ માસમાં (સમ્યગ્દર્શન) ન થાય તો તેને ઉભયાભાસી કહેવાય, FLV FLV (Unknown)
143 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુતમાં આવે છે,"સર્વજ્ઞને જેણે પોતાની પર્યાયમાં સ્થાપ્યા તેને સર્વજ્ઞ થવાનો નિર્ણય આવી ગયો." FLV FLV (Unknown)
144 જે પ્રત્યક્ષ સત્ પુરુષની મહિમા લાવતા નથી અને પરોક્ષ (પુર્વે થઇ ગયેલા) FLV FLV (Unknown)
145 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત (બોલ ન. ૨૦)માં આવે છે "ભરત ચક્રવર્તી આહારના સમયે મુનિરાજના આગમનની પ્રતિક્ષા FLV FLV (Unknown)
146 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં પ્રવચનમાં આવે છે કે "બ્રહ્મદત્ત અને સુભૌમ ચક્રવર્તી હોવા છતાં તે વર્તમાનમાં નારકી જ છે FLV FLV (Unknown)
147 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત(બોલ નં ૭૦)માં આવે છે કે "જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનાં વચનો ઉપરટપકે જોતાં સરખા લાગે FLV FLV (Unknown)
148 આત્મસ્વરૂપને સમજવા માટે ઘણી વાત પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આપણી સમક્ષ મુકી છે. બહિર્લક્ષી જ્ઞાનમાં તો ઘણી વાત સમજાઇ જાય છે FLV FLV (Unknown)
149 આચાર્ય ભગવાન અનેક પડખેથી સ્વભાવનો મહિમા કરે છે. આપણે તે સાંભળીએ, વાંચીએ છીએ FLV FLV (Unknown)
150 આત્મસ્વરૂપનો મહિમા સમજવા માટે આપે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે ભેગા લીધા પણ તેમાં દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યેની ભક્તિનું કાંઇ સ્થાન ખરું? FLV FLV (Unknown)
151 (જીવ) બહારનું કાર્ય કરવાનો પુરુષાર્થ ઘણો કરે છે. તેમાં તેનું ધાર્યુ કાંઇ થતું નથી. FLV FLV (Unknown)
152 પુરુષાર્થ માત્ર સ્વભાવ સન્મુખનો કરવો કે પુરુષાર્થમાં મોહને ટાળવાની પણ અમારી ભાગે જવાબદારી ખરી? FLV FLV (Unknown)
153 સ્વભાવને કઇ રીતે ઓળખવો FLV FLV (Unknown)
154 જીવ એકલો પોતે પોતાના પુરુષાર્થથી કામ કરે તેમ લઇએ તો પછી FLV FLV (Unknown)
155 બધી જવાબદારી જીવની છે. પોતે બધું કરવાનું છે. એ વાત સ્વીકારી લીધી છે FLV FLV (Unknown)
156 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સમજણ કરાવી પણ રુચિ-લિનતા કરવામાં ગુરુદેવની મદદ.. FLV FLV (Unknown)
157 વિકલ્પ આવે તે વખતે આવી રીતે કરવાની વાત છે. અમે તો સામાન્ય બુદ્ધિના છીએ FLV FLV (Unknown)
158 વિકલ્પની ભૂમિકા વખતે વચ્ચે જે પ્રમાણમાં થોડું ઘણું ભાવભાસન જેવું થાય FLV FLV (Unknown)
159 ભાવભાસનમાં શું થતું હશે? FLV FLV (Unknown)
160 ભાવભાસનની પરિણતિને જ્ઞાનીની સવિકલ્પદશાની પરિણતિ સાથે સરખાવી શકાય? FLV FLV (Unknown)
161 જ્ઞાનીના નિર્વિકલ્પદશા તથા સવિકલ્પ પરિણતિ બન્નેમાં શું ફેર છે? FLV FLV (Unknown)
162 ચોથા ગુણસ્થાનવાળાના નિર્વિકલ્પ વેદન અને પાંચમાવાળાના સવિકલ્પ આનંદના વેદનમાં શું ફેર? FLV FLV (Unknown)
163 'હું ચૈતન્ય છું' અને અન્ય નથી તેમ નક્કી કરવા છતાં કાર્ય કેમ થતું નથી? FLV FLV (Unknown)
164 શ્રદ્ધાનું બળ આપવું જોઇએ, 'હુ જ્ઞાયક જ છું' એવું જોર આપ્વું જોઇએ? FLV FLV (Unknown)
165 નિર્વિકલ્પતા સહજ છે તે ખબર પડે છે, પણ વિકલ્પ સહજ છે તે ખબર પડતી નથી? FLV FLV (Unknown)
166 પ્રમાણ જ્ઞાન કામનું છે...? FLV FLV (Unknown)
167 સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે 'બધું ક્ષણિક છે' અથવા 'આત્માના સ્વભાવનો મહિમા લાવવો,' FLV FLV (Unknown)
168 (ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં.૨માં આવે છે) 'જિનવર તે જીવ છે અને જીવ છે તે જિનવર છે FLV FLV (Unknown)
169 (ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં.૮માં આવે છે) 'નિમિત્તની અપેક્ષા લેવામાં આવે તો બંધ-મોક્ષ બે પડખાં પડે છે FLV FLV (Unknown)
170 ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં.૯માં આવે છે "ચામડાં ઉતારીને..ગુરુનો ઉપકાર ઓળવે તે અનંત સંસારી છે? FLV FLV (Unknown)
171 'આત્મા, તેના એકરૂપ સ્વરૂપને દેષ્ટિમાં લઇ તેને એક્ને ધ્યાવી' FLV FLV (Unknown)
172 સમવસરણમાં જે અનેક પ્રાણીઓ હોય છે, તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે FLV FLV (Unknown)
173 કોઇ યોગ્યતાવાળો જીવ હોય-આશય ગ્રહણ કરી શક્તો હોય અને તે જીવ દ્રવ્ય-ગૂણ-પર્યાયના સ્વરૂપને ન જાણે FLV FLV (Unknown)
174 જે જ્ઞાનની સાથે આનંદ ન આવે તે જ્ઞાન જ નથી પણ અજ્ઞાન છે. FLV FLV (Unknown)
175 એકલા વિકલ્પથી તત્વવિચાર કર્યા કરે તો તે જીવ પણ સમ્યક્ત્વ પામતો નથી. FLV FLV (Unknown)
176 સ્વાધ્યાયમંદિરનાં ઉદઘાટન વિષે... FLV FLV (Unknown)
177 ભેદજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો તે જ રાગ ટાળવાનો સાચો ઉપાય છે તે વિષે.. FLV FLV (Unknown)
178 રાગથી હું ભિન્ન છું એમ બોલવામાં તથા ભાવભાસનમાં શું અંતર રહેતું હશે? FLV FLV (Unknown)
179 આપના સમાગમ પછી ઘણા ખુલાસા થયા ત્યારે ખ્યાલ આવે છે FLV FLV (Unknown)
180 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત(બોલ નં.૮૮)માં આવે છે કે"પંચમ કાળે ભરતક્ષેત્રેને ગરીબ ઘરે જન્મ્યો છો તેમ ન જો,તું અત્યારે જ્યારે જુએ ત્યારે સિદ્ધ સમાન છો" FLV FLV (Unknown)
181 આકરી પ્રતિકૂળતા વખતે તથા કોઇ મર્મચ્છેદક વચન કહે,ત્યારે દેહમાં સ્થ્તિ પરમાત્માનું ધ્યાન કરીને.. FLV FLV (Unknown)
182 શ્રીમદજીમાં આવે છે 'સત્યપુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ થવાથી સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે દાસ્તવ આવી જાય છે FLV FLV (Unknown)
183 અધમાધમ અધિકો પતિત હું..ઊગે ન આત્મ વિચાર. FLV FLV (Unknown)
184 જ્ઞાન અને કષાયનું ભેદજ્ઞાન કેવી રીતે થાય? FLV FLV (Unknown)
185 તત્વનો વિચારપુર્વક કરેલ નિર્ણય કે મારું સુખ મારામાં છે. હું જ્ઞાયક છું FLV FLV (Unknown)
186 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામ્રુત ૧૫૬-૧૫૭ બોલમાં શો ફરક છે? એકલા વિકલ્પથીના તત્વવિચાર કરવાથી કાંઇ સમ્યગ્દર્શન પમાતું નથી. FLV FLV (Unknown)
187 વિકલ્પાત્મક નિર્ણય કર્યા હોવા છાં અનુભવ કેમ થતો નથી? FLV FLV (Unknown)
188 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીમા પ્રવચનમાં આવે છે જ્ઞાનીને રાગકા બંધ નહીં હોતા હૈ FLV FLV (Unknown)
189 રાગની પર્યાય જણાય છે અને સાક્ષાત્ વેદનમાં આવે છે અને જે જણાતો નથી FLV FLV (Unknown)
190 (પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં.૨૩૬) 'જેને જેની રુચિ હોય છે તે તેની વારંવાર ભાવના ભાવે છે FLV FLV (Unknown)
191 આત્મા શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ ત્રિકાળીને વિષય કરે અને જ્ઞાન વડે ત્રિકાળીને વિષય કરે તેમાં કાંઇ અંતર? FLV FLV (Unknown)
192 દ્રવ્ય-ગુણ-પ્રયાયમાં આખા બ્રહ્માંડનું તત્વ આવી જાય છે. FLV FLV (Unknown)
193 કોઇ ઠેકાણે એમ આવે છે કે વિભાવ ઉપર-ઉપર તરે છે.તેનો અર્થ છે? FLV FLV (Unknown)
194 દરેક દ્રવ્ય પોતાના ગુણ-પર્યારૂપે પરિણમે છે...તેમાં બે દ્રવ્ય વચ્ચેની સ્વતંત્રતાની વાત આવી અને તેથી... FLV FLV (Unknown)
195 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત(બોલ નં.૨૫૪)માં આવે છે "સ્વભાવના લક્ષે સત્ય આવે FLV FLV (Unknown)
196 કોઇ જીવોને નિર્ણયની દેઢતા હોય છે FLV FLV (Unknown)
197 હું જ્ઞાયક છું એ ભાવનાં 'હું' અને 'જ્ઞાયક' બન્ને એક સાથે હોઇ શકે? FLV FLV (Unknown)
198 ઘણા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે વ્રત તપ કરે તો પણ તે સમ્યકત્વનો અધિકારી નથી FLV FLV (Unknown)
199 પહેલાં જ્ઞાન જુદું પડતું ન હતું, રાગ ને જ્ઞાન બધું ભેળસેળપણે ખ્યાલમાં આવતું હતું. FLV FLV (Unknown)
200 તત્વ સમજવાના વિચારમાં જે (૧) શુભભાવ સહજ આવે છે FLV FLV (Unknown)
201 પરવસ્તુને હું કરી શકું છું એમ જેણે માન્યું છે FLV FLV (Unknown)
202 જિજ્ઞાસુને પણ ભક્તિનો ભાવ હોય છે? FLV FLV (Unknown)
203 પુરુષાર્થમાં વેગ મળે એવોં મંત્ર આપો જેથી એમ પાર ઊતરી જઇએ. FLV FLV (Unknown)
204 'પૂર્ણાતાના લક્ષે શરૂઆત તે જ વાસ્તવિક શરૂઆત છે' FLV FLV (Unknown)
205 અધ્ધરથી આત્મા સંબંધી વિકલ્પો મુમુક્ષુદશામાં આવે તેનો શો અર્થ છે? FLV FLV (Unknown)
206 'અમને આ ગુરુ સાચા મળ્યા ત્યાર પછી જિજ્ઞાસા જાગી છે' FLV FLV (Unknown)
207 આલોચના અધિકારમાં સમભાવ-સમતાભાવ આવે છે FLV FLV (Unknown)
208 ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુતમાં આવે છે "પર્યાયદેષ્ટિથી સંસાર છે અને દ્રવ્યદેષ્ટિથી મોક્ષ અને વીતરાગતા છે''q FLV FLV (Unknown)
209 પર્યાયને પોતાની માને છે પર્યાય તો પોતાનો જ અશં છે પછી એના માટે આટલી બધી સજા? FLV FLV (Unknown)
210 દ્રવ્યદેષ્ટિ કર્યા વિના પર્યાયનો આશ્રય છુટે? FLV FLV (Unknown)
211 જ્ઞાનીના બધા ભવ જ્ઞાનમય અને અજ્ઞાનીના બધા ભાવ અજ્ઞાનમય એમ કેમ? FLV FLV (Unknown)
212 'ૐ'નો અર્થ સમજાવશો? FLV FLV (Unknown)
213 શ્રીમદજીના પુસ્તક પ્રકાશન વિષે વાતચીત FLV FLV (Unknown)
214 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ અ૬૨ વિષે. FLV FLV (Unknown)
215 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુતમાં બ્ર. ચંદુભાઇ તથા મામાની FLV FLV (Unknown)
216 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીની વાણીનો પ્રવાહ સારી રીતે બરાબર ચાલુ રહે FLV FLV (Unknown)
217 સમ્યગ્દર્શનથી જ બધિ સિદ્ધિ! FLV FLV (Unknown)
218 સમ્યગ્દર્શન એટલે પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન? FLV FLV (Unknown)
219 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામ્રુત બોલ ૨૧૮માં આવે છે એકલા વિકલ્પથી તત્વવિચાર કર્યા FLV FLV (Unknown)
220 નિયમસાર પ્રતિક્રમણ અધિકારમાં (ગાથા ૨૨માં આવે છે તેમ..) FLV FLV (Unknown)
221 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ ૯૪માં આવે છે "શુદ્ધાત્માના અનુભવમાં મુખ્યપણે રાગ-દ્વેષના કર્તા FLV FLV (Unknown)
222 શ્રીમદ્જીમાં આવે છે કે જ્યાંસુધી અસ્તિત્વ ભાસ્યું નથી, અસ્તિત્વ ભાસ્વાથી સમકિત થાય છે. FLV FLV (Unknown)
223 ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં.૧૭૦માં આવે છે કે "કેવળ એક ગૂણનું પરિણમન થતું નથી FLV FLV (Unknown)
224 બધા ગુણોથી જુદો દ્રવ્યસ્વભાવ કેવી રીતે ગ્રહણ કરવો? FLV FLV (Unknown)
225 પર્યાયનો આશ્રય દ્રવ્ય છે એમ ન માનીને પર્યાયને સ્વતંત્ર માનવાથી શો દોષ આવે?q FLV FLV (Unknown)
226 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત બોલ નં.૨૧૩માં આવે છે કે આત્મા પોતાના ષટ્કારકરૂપે છે FLV FLV (Unknown)
227 જ્ઞાનીને અવિધા-રાગાદિ કાંઇ નુકશાન કરી શકતા નથી FLV FLV (Unknown)
228 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુત(બોલ નં.૨)માં "સમ્યગ્દેષ્ટિ બધા જીવોને જિનવર જાણે છે FLV FLV (Unknown)
229 જ્ઞાયકનું યથાર્ય ઓળખીને અથવા નિર્ણય કરી FLV FLV (Unknown)
230 'હું અખંડ જ્ઞાયકમુર્તિ છું' એવો સાચો નિર્ણય કરીને FLV FLV (Unknown)
231 જ્ઞાયકનું ગ્રહણ કર્યુ હોય તેની બાહ્ય પ્રવુતિમાં કાંઇ ફરક દેખાય કે નહી? FLV FLV (Unknown)
232 આવો ઉપદેશ સાંભળી વ્રુતિમાં મજબૂતાઇ કેમ આવતી નથી FLV FLV (Unknown)
233 શું જ્ઞાનીનો કોઇ પ્ણ દોષ દેખાય તો તેના પ્રત્યેનો તે અવિનય ગણાય? FLV FLV (Unknown)
234 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો માર્ગ સારી રીતે ચાલુ રહે માટે શું કરવું? FLV FLV (Unknown)
235 સત્સંગ-વૈરાગ્ય વગેરે સાધક કેવી રીતે? ને બાધક કેવી રીતે? FLV FLV (Unknown)
236 જ્ઞાનીને શ્રદ્ધામાં વિકારનો નિષેધ છે,તેમ વિકલ્પમાં પણ નિષેધ આવે ખરો? FLV FLV (Unknown)
237 વચનામ્રુતમાં આવે છે કે"સન્યગ્દેષ્ટિને રાગ હોય છે પણ તેનો રસ નીતરી ગયો છે" FLV FLV (Unknown)
238 આત્મા સુખ ભર્યુ છે તેનો નિર્ણય કરવાની રીત શી? FLV FLV (Unknown)
239 જ્ઞાનનો સ્વભાવ અનંતો છે એ તો અનંતા જ્ઞેયો પરથી ખ્યાલમાં આવે છે... FLV FLV (Unknown)
240 સમયસારની પ્રથમ ગાથામાં શ્રી ગુરુ "અનંતા સિદ્ધોને પોતાના આત્મામાં તથા શ્રોતાના આત્મામાં સ્થાપના કરે છે" FLV FLV (Unknown)
241 અંતરમાં મનોમંથન કરી વ્યવસ્થિત નિર્ણય કરવામાં શું શું FLV FLV (Unknown)
242 શુભચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્ણવમેં કહતે હૈ 'જહા અમ્રુત તો વિષેક લિએ હો FLV FLV (Unknown)
243 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુતમાં આવે છે "અકુળતાનું વેદન છે તે અવગુણનું વેદન છે' FLV FLV (Unknown)
244 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં વચનામ્રુતમાં આવે છે "શાસ્ત્ર તો ભાના કાગળ છે તેને ઊકેલતા શીખવું જોઇએ.." FLV FLV (Unknown)
245 આ જીવને પર્યાયની ઓળખ છે અને પોતાના સ્વભાવની ઓળખાણ નથી. FLV FLV (Unknown)
246 ઉપદેશમાં એમ આવે છે કે પોતાના નાના અવગુણને પ્ણ પર્વત જેવા દેખવા અને બીજાના નાના ગુણને મોટા કરીને જોવા. FLV FLV (Unknown)
247 પરમાગમસારમાં "જ્ઞાનમાં વિભાવરૂપ પરિણમન નથી" FLV FLV (Unknown)
248 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રી ફરમાવતા કે 'જેનાથી લાભ માને તેને પોતાનું માન્યા વિના રહે નહી' FLV FLV (Unknown)
249 ભક્તિ અને ભેદજ્ઞાનને મેળ છે? FLV FLV (Unknown)
250 અજ્ઞાનીને પહેલાં ભેદરૂપ ખ્યાલ હોય કે આ વિકાર પાચળ જ્ઞાન છે FLV FLV (Unknown)
251 અસ્તિત્વનું ભાવભાસન થાય કે વેદનમાં આવે? FLV FLV (Unknown)
252 જિજ્ઞાસુ દશામાં પણ યથાર્થ નિર્ણય કરી શકે છે? FLV FLV (Unknown)
253 સમ્યક્જ્ઞાન પ્રગટ કરવા માટે ભેદજ્ઞાનની વાત આવે છે FLV FLV (Unknown)
254 પાત્ર જીવના મુખ્ય લક્ષણ સંબંધી માર્ગદર્શન આપશો? FLV FLV (Unknown)
255 એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયને કોઇ વખત જ્ઞેય કહેવામાં આવે, FLV FLV (Unknown)
256 આ ખુલાસો બહુ સરસ છે. FLV FLV (Unknown)
257 પુજય ગુરુદેવશ્રીનાં પ્રથમ દર્શન આપને સંપ્રદાયમાં ક્યારે થયેલાં? FLV FLV (Unknown)
258 સમયસાર અને પ્રવચનસાર.. પુજ્ય ગુરુદેવશ્રી પાસેથી બહુ સાંભળ્યું FLV FLV (Unknown)