સંપર્ક માહિતી

શ્રી દિગમ્બર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ સોનગઢ
સરનામું: પાલિતાણા રોડ, સોનગઢ, ગુજરાત, 364250

હેલ્પલાઇન

ઇવેન્ટ હેલ્પલાઇન નંબર : whatsapp91 5274 5274

સોનગઢ ઓફિસ

02846-244334, 244358

9638629407 (landline)

મેઇલ કરો

contact@kanjiswami.org