પુજ્ય બહેનશ્રીની અમ્રુતવાણી

No. Subject Play Download
1 પુજય ગુરુદેવશ્રી તથા પુજ્ય બહેનશ્રીનું માંગલિક FLV FLV (10.14 MB)
2 ટાઇટલ FLV FLV (5.03 MB)
3 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ૯૫મી જન્મજયંતી પ્રસંગે આપવા ક્રુપા કરશો. FLV FLV (Unknown)
4 પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સ્વાનુભૂતિનું ખુબ જ માહાત્મ્ય બતાવ્યું છે FLV FLV (Unknown)
5 આવું સમજાય છતાં કામ ન થાય તેમાં તત્ત્વ-રૂચિની ખામી કે વૈરાગ્યની ખામી? FLV FLV (Unknown)
6 આત્મામાં જ સંતોષ થાય તેવી પ્રતીતિ જીવને કેવી રીતે થાય? FLV FLV (Unknown)
7 જેમ ઉપાદાન માટે નિમિત્ત અકિચિત્કર છે તેમ સામાન્ય પણ વિશેષ માટે અકિચિત્કર છે? FLV FLV (Unknown)
8 'હું જ્ઞાયક છું', 'હું જ્ઞાયક છું'.. એમ નક્કી કરીએ છીએ, FLV FLV (Unknown)
9 આગમ વ્યવહાર અને અધ્યાત્મ વ્યવહારમાં શું તફાવત છે? FLV FLV (Unknown)
10 દ્રવ્ય સામાન્યને પ્રસિદ્ધ કરનાર દ્રવ્ય વિશેષ છે, FLV FLV (Unknown)