સમાધિતંત્ર અધ્યયન વર્ષ

ક્રમ શીર્ષક તારીખ પુસ્તક
1 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૯ 11 January, 2023 icon વાંચો
2 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૮ 2 February, 2022 icon વાંચો
3 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૭ 11 January, 2021 icon વાંચો
4 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૬ 29 December, 2019 icon વાંચો
5 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૫ 29 July, 2019 icon વાંચો
6 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૪ 1 April, 2019 icon વાંચો
7 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૩ 30 December, 2018 icon વાંચો
8 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૨ 30 August, 2018 icon વાંચો
9 પ્રશ્ન પત્ર ક્રમાંક-૧ 27 June, 2018 icon વાંચો