જીવંત પ્રસારણ

 

24 / 08 / 2019

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS16, 273, ગાથા 187 થી 189, કળશ 128, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:15:00 થી 04:15:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નિયમસાર NSS71, 196, ગાથા 175 ,176, શ્લોક 290 થી 292, વાંચો
રાત્રે: -
08:00:00 થી 09:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય PU66,32, ગાથા 40 થી 42, વાંચો