જીવંત પ્રસારણ

 

30 / 09 / 2020

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:00:00 થી 06:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો, વાંચો
પ્રાત:: -
08:30:00 થી 09:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS16 536, 47શક્તિ 9,10, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર કલશટીકા SKT5 079, શ્લોક 63 થી 67, વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી અષ્ટપ્રાભૃત APT 39, ગાથા 10 થી 13, વાંચો