જીવંત પ્રસારણ

 

05 / 06 / 2020

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:30:00 થી 06:50:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો, વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS15, 505, પરિશિષ્ટ 3 થી 6, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર કલશટીકા SKT5, 256, શ્લોક 241 થી 243, વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નાટક સમયસાર NTS 023, ગાથા 16 થી 18, વાંચો