જીવંત પ્રસારણ

 

25 / 02 / 2020

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
10:00:00 થી 11:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર SS15, 412, ગાથા 356 થી 365, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસાર કલશટીકા Skt, ( 1977-78 ) 173, શ્લોક 163,164, વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી નાટક સમયસાર Nts 128, ગાથા 45 થી 48, વાંચો