જીવંત પ્રસારણ

 

29 / 02 / 2021

સમય
કાર્યક્રમ
વિગત
પુસ્તક
પ્રાત:: -
06:15:00 થી 06:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા ઓડીયો, વાંચો
પ્રાત:: -
08:45:00 થી 09:45:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 124, ગાથા 49, વાંચો
મધ્યાહ્ન: -
03:00:00 થી 04:00:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસારકલશટીકા SKT5, પ્રવચન નં. 228, શ્લોક 203 TO 205, વાંચો
રાત્રે: -
07:30:00 થી 08:30:00
0
0
0
0
0
0
પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીઅષ્ટપ્રાભૃત APT, પ્રવચન નં. 190, શીલપાહુડ ગાથા 24 થી 26, વાંચો