પુર્વ પ્રસારણ

વર્તમાન તારીખ કરતાં 1-મહિના જૂના રેકોર્ડ્સ જોઈ શકશો.
તારીખ સમય કાર્યક્રમ વિગત પુસ્તક
21-02-2024 પ્રાત: 06:15:00 થી 06:50:00 પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા
21-02-2024 પ્રાત: 08:45:00 થી 09:45:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 400, ગાથા 332 TO 344, કળશ 205 icon(4.82 MB)
21-02-2024 મધ્યાહ્ન 03:00:00 થી 04:00:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પંચાસ્તિકાય ( 1964 ) પ્રવચન નં. 32, શ્લોક 132 icon(2.83 MB)
21-02-2024 રાત્રે 07:45:00 થી 08:45:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત ( 1978 ) પ્રવચન નં. 85, બોલ નં. 212 TO 214 icon(1.48 MB)
20-02-2024 પ્રાત: 06:15:00 થી 06:50:00 પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા
20-02-2024 પ્રાત: 08:45:00 થી 09:45:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 399, ગાથા 332 TO 344 icon(4.82 MB)
20-02-2024 મધ્યાહ્ન 03:00:00 થી 04:00:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પંચાસ્તિકાય ( 1964 ) પ્રવચન નં. 31, ગાથા 128 TO 131 icon(2.83 MB)
20-02-2024 રાત્રે 07:45:00 થી 08:45:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત ( 1978 ) પ્રવચન નં. 84, બોલ નં. 210,211 icon(1.48 MB)