પુર્વ પ્રસારણ

વર્તમાન તારીખ કરતાં 1-મહિના જૂના રેકોર્ડ્સ જોઈ શકશો.
તારીખ સમય કાર્યક્રમ વિગત પુસ્તક
25-09-2023 પ્રાત: 05:45:00 થી 06:20:00 પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા
25-09-2023 પ્રાત: 07:45:00 થી 08:45:00 શ્રી દસલક્ષણધર્મ- વિધાન પૂજા શ્રી દસલક્ષણધર્મ- વિધાન પૂજા icon(311 bytes)
25-09-2023 પ્રાત: 09:00:00 થી 10:00:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 283, ગાથા 204 icon(4.82 MB)
25-09-2023 મધ્યાહ્ન 03:00:00 થી 04:00:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી સમયસારકલશટીકા (1977-78) પ્રવચન નં. 236, શ્લોક 212 icon(4.14 MB)
25-09-2023 રાત્રે 07:00:00 થી 08:00:00 प्रतिक्रमण  प्रतिक्रमण 
25-09-2023 રાત્રે 08:15:00 થી 09:15:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી ઇષ્ટોપદેશ પ્રવચન નં. 002, શ્લોક 2,3,4
24-09-2023 પ્રાત: 05:45:00 થી 06:20:00 પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા
24-09-2023 પ્રાત: 07:45:00 થી 08:45:00 શ્રી દસલક્ષણધર્મ- વિધાન પૂજા શ્રી દસલક્ષણધર્મ- વિધાન પૂજા icon(311 bytes)
24-09-2023 પ્રાત: 09:00:00 થી 10:00:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS19, પ્રવચન નં. 282, ગાથા 204, કળશ 140 icon(4.82 MB)
24-09-2023 પ્રાત: 10:15:00 થી 11:15:00 શ્રી દસલક્ષણધર્મ- વિધાન પૂજા શ્રી દસલક્ષણધર્મ- વિધાન પૂજા icon(311 bytes)