પુર્વ પ્રસારણ

વર્તમાન તારીખ કરતાં 1-મહિના જૂના રેકોર્ડ્સ જોઈ શકશો.
તારીખ સમય કાર્યક્રમ વિગત પુસ્તક
24-07-2024 પ્રાત: 05:30:00 થી 06:05:00 પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા
24-07-2024 પ્રાત: 08:30:00 થી 09:30:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીસમયસાર SS18, પ્રવચન નં. 417, 47શક્તિ 3 icon(4.82 MB)
24-07-2024 મધ્યાહ્ન 03:15:00 થી 04:15:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પ્રવચનસાર (1968-69), પ્રવચન નં. 110, ગાથા 106,107 icon(5.7 MB)
24-07-2024 રાત્રે 08:00:00 થી 09:00:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીઅષ્ટપ્રાભૃત (1970-71) પ્રવચન નં. 44, ગાથા 26 TO 30 icon(1.92 MB)
23-07-2024 પ્રાત: 05:30:00 થી 06:05:00 પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા પૂ. બહેનશ્રીની તત્વ ચર્ચા
23-07-2024 પ્રાત: 08:30:00 થી 09:30:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન બહેનશ્રીના વચનામૃત - વિડીઓ-પ્રવચન નં.8, બોલ નં. 412,413 icon(1.48 MB)
23-07-2024 મધ્યાહ્ન 03:15:00 થી 04:15:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રી પ્રવચનસાર (1968-69), પ્રવચન નં. 109, ગાથા 23-25 icon(5.7 MB)
23-07-2024 રાત્રે 08:00:00 થી 09:00:00 પૂ. ગુરૂદેવશ્રીનું સી.ડી. પ્રવચન શ્રીઅષ્ટપ્રાભૃત (1970-71) પ્રવચન નં. 43, ગાથા 23 TO 25 icon(1.92 MB)