મૂળ શાસ્ત્ર

No. Subject Type Read Download
1 શ્રી સમયસાર PDF PDF PDF (4.82 MB)
2 શ્રી પ્રવચનસાર PDF PDF PDF (5.7 MB)
3 શ્રી નિયમસાર PDF PDF PDF (3.39 MB)
4 શ્રી પંચાસ્તિકાય સંગ્રહ PDF PDF PDF (2.83 MB)
5 શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ PDF PDF PDF (4.34 MB)
6 શ્રી યોગસાર PDF PDF PDF (766.31 KB)
7 શ્રી સ્વામિ કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા PDF PDF PDF (2.34 MB)
8 શ્રી ઇષ્ટોપદેશ PDF PDF PDF (2.2 MB)
9 શ્રી સમયસાર કલશ PDF PDF PDF (4.14 MB)
10 શ્રી ચિદ્દવિલાસ PDF PDF PDF (2.24 MB)
11 શ્રી પુરુષાર્થસિદ્ધિઉપાય PDF PDF PDF (1.39 MB)
12 શ્રી પદ્મનંદી પંચવિંશતિ PDF PDF PDF (3.04 MB)
13 શ્રી મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક PDF PDF PDF (2.84 MB)
14 શ્રી છઢાળા PDF PDF PDF (3.22 MB)
15 શ્રી બૃહદ દ્રવ્યસંગ્રહ PDF PDF PDF (3.27 MB)
16 શ્રી પંચસ્તોત્ર સંગ્રહ PDF PDF PDF (871.37 KB)
17 બહેનશ્રીના વચનામ્રુત PDF PDF PDF (1.41 MB)
18 ગુરુદેવશ્રી વચનાંમૃત PDF PDF PDF (1.62 MB)
19 શ્રી મોક્ષશાસ્ત્ર અર્થાત્ તત્વાર્થ સૂત્ર PDF PDF PDF (1.9 MB)
20 શ્રી સમાધિતંત્ર PDF PDF PDF (1.01 MB)
21 શ્રી તત્વજ્ઞાન તરંગિણી PDF PDF PDF (1.07 MB)
22 આલોચના PDF PDF PDF (271.76 KB)
23 સત્તાસ્વરુપ PDF PDF PDF (1.29 MB)
24 અષ્ટપ્રાભૃત PDF PDF PDF (1.92 MB)
25 શ્રી નાટક સમયસાર PDF PDF PDF (1.82 MB)
26 રત્નકરંડક શ્રાવકાચાર PDF PDF PDF (2.14 MB)
27 શ્રી સમ્યગ્જ્ઞાનદિપીકા PDF PDF PDF (4.44 MB)
28 આત્મસાધનાના પ્રેરક પત્રો PDF PDF PDF (5.17 MB)
29 શ્રી પંચાધ્યાયી પૂર્વાર્ધ PDF PDF PDF (1.55 MB)
30 હરિવંશપુરાણ PDF PDF PDF (4.3 MB)