સુવર્ણપુરી (સોનગઢ)

No. Category Name
1 સ્વાનુભૂતિતીર્થ સુવર્ણપુરી (સોનગઢ)
2 અધ્યાત્મસાધના તીર્થ (સ્ટાર ઓફ ઇન્ડિયા)
3 સ્વાધ્યાયમંદિર
4 સીમંધરસ્વામી જિનમંદિર
5 શ્રી સમવસરણમંદિર
6 શ્રી કુંદકુંદપ્રવચનમંડપ
7 શ્રી જિનેન્દ્ર ધર્મવૈભવ – માનસ્તંભ.
8 શ્રી મહાવીર-કુંદકુંદ દિગંબર જૈન પરમાગમમંદિર
9 નંદીશ્વર જિનાલય