સુવર્ણપુરી જયમાલા

No. Title Play Download
1 સુવર્ણપુરી જયમાલા MP3 MP3 (6.46 MB)
2 સુવર્ણપુરી જયમાલા MP4 MP3 (4 MB)