બહિનશ્રીના વચનામ્રુત MP3

No. Subject Play Download
1 મંગલાચરણ, પુ. ગુરુદેવશ્રી તથા પુ. બહેનશ્રીનું માંગલિક MP3 MP3 (4.85 MB)
2 ભક્તિ (સખી દેખ્યું કૌતુક આજ) MP3 MP3 (3.41 MB)
3 પુજ્ય બહેનશ્રીનો જીવન પરિચય MP3 MP3 (26.56 MB)
4 ભક્તિ (આવો પધારો ભાવીના જિનરાજ જી રે.. ) MP3 MP3 (9.52 MB)
5 વચનામ્રુત બોલ નં. ૧ થી ૫૦ MP3 MP3 (24.88 MB)
6 ભક્તિ (વિદેહવાસી કહાનગુરુ..) MP3 MP3 (8.74 MB)
7 વચનામ્રુત બોલ નં. ૫૧ થી ૧૦૦ MP3 MP3 (23.2 MB)
8 ભક્તિ (આજ મંગળ મંદિર દ્વાર ખુલ્યા..) MP3 MP3 (6.42 MB)
9 વચનામ્રુત બોલ નં. ૧૦૧ થી ૧૬૫ MP3 MP3 (25.93 MB)
10 ભક્તિ (જન્મ વધાઇના રે..) MP3 MP3 (4.09 MB)