ગુરૂદેવશ્રીના વચનામૃત MP3

No. Subject Read Download
1 SS241 ગાથા ૧૫૪ MP3 MP3 (0 bytes)
2 મંગલાચરણ, પુજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પુજ્ય બહેનશ્રી નું માંગલિક MP3 MP3 (3.98 MB)
3 ભક્તિ (ઉમરાળા ધામમાં) પુજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો જીવન પરિચય MP3 MP3 (23.37 MB)
4 ભક્તિ (સુંદર સ્વર્ણપુરીમાં..) MP3 MP3 (6.79 MB)
5 વચનામ્રુત બોલ નં. ૧ થી ૨૮ MP3 MP3 (28.96 MB)
6 ભક્તિ (જયાં જોઉં ત્યાં નજર પડતા..) MP3 MP3 (3.34 MB)
7 વચનામ્રુત બોલ નં. ૨૯ થી ૫૦ MP3 MP3 (29.8 MB)
8 ભક્તિ (આજે ગુરુજી મારા પોન્નુર પધાર્યા.) તથા વચનામ્રુત બોલ નં.૫૧ થી ૮૦ MP3 MP3 (32.72 MB)
9 સદગુરુદેવ સ્તુતિ (સંસાર સાગર તારવા..) MP3 MP3 (5.66 MB)
10 વચનામ્રુત બોલ નં. ૮૧ થી ૧૧૩ MP3 MP3 (28.91 MB)