પ્રવચન સાહિત્ય

No. Subject Read Download
1 શ્રી સમયસાર પ્રવચન ભાગ-1-2 PDF PDF (2.53 MB)
2 શ્રાવકધર્મપ્રકાશ PDF PDF (1.55 MB)
3 અપૂર્વ અવસર પર પ્રવચન PDF PDF (1.06 MB)
4 સમ્યગ્દર્શન ભાગ-૪ PDF PDF (1.04 MB)
5 સમ્યગ્દર્શન ભાગ-૬ PDF PDF (939.79 KB)
6 વીતરાગ-વિજ્ઞાન PDF PDF (3.72 MB)
7 હું પરમાત્મા PDF PDF (1.61 MB)
8 મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકના કિરણો PDF PDF (1.87 MB)
9 પંચકલ્યાણક પ્રવચનો PDF PDF (7.85 MB)
10 જ્ઞાનચક્ષુ PDF PDF (1.18 MB)