મૂળ શાસ્ત્ર

No. Subject Read Download
1 શ્રી સમયસાર PDF PDF (4.82 MB)
2 શ્રી પ્રવચનસાર PDF PDF (5.7 MB)
3 શ્રી નિયમસાર PDF PDF (3.39 MB)
4 શ્રી પંચાસ્તિકાય સંગ્રહ PDF PDF (2.83 MB)
5 શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ PDF PDF (4.34 MB)
6 શ્રી યોગસાર PDF PDF (766.31 KB)
7 શ્રી સ્વામિ કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા PDF PDF (2.34 MB)
8 શ્રી ઇષ્ટોપદેશ PDF PDF (2.2 MB)
9 શ્રી સમયસાર કલશ PDF PDF (4.14 MB)
10 શ્રી ચિદ્દવિલાસ PDF PDF (2.24 MB)